journaloes.punt.nl
Enge mail
In mijn inbox een ongevraagde mail.
Een vreemde mail.
Een enge mail;
 
Aangetekende Brief aan:

Ministerie van Justitie 

Betreft - klacht Inspecteur Generaal Herre Kingma

Geacht ministerie van Justitie,

Ik meen te mogen spreken namens een Bevolkingsgroep, namelijk de 1000den Jomanda-gangers in Nederland en misschien een beetje namens Jomanda. Ik wil een klacht indienen tegen Inspecteur Generaal Herre Kingma van de Inspectie Volksgezondheid, wegens het misleiden van Nederland inzake Jomanda en het in ambtsuitoefening aanzetten tot haat, discriminatie en (verbaal) geweld jegens Jomanda / Alternatief en dus mijzelf en 1000den Jomanda-gangers. Bijgaand stuur ik mijn motivering en beargumentatie.

Voordat ik een officiele klacht wil indienen of andere wegen ga bewandelen, wil ik in eerste instantie, van het ministerie van Justitie, een toelichting hebben op deze zaak, zoals door mij aangekaart.

Indien beantwoordng enige tijd op zich zal laten wachten, ontvang ik gaarne een ontvangst bevestiging van dit schrijven.
 
Bij voorbaat dank en Hoogachtend,

Frank Eeken bc.

Reacties

Pagina123
op 09-09-2004 15:09

Wat is dit in godsnaam? Wat een vreemde mail zeg!

journaloes op 09-09-2004 16:02
Het is nog erger. Ik citeer uit de mail (die nog veel langer was, maar gelukkig heeft ene Frank Eeken een samenvatting erbij gevoegd):
 

SAMENVATTEND

Levens-delicten, schade-toebrenging, niet aan 1 persoon, maar aan 16 miljoen Nederlanders en het passief toekijken, hoe een Alternatieve / Jomanda Volksgroep met levensovertuigingen, als het ware , wordt " uitgemoord ". Jomanda 'Moordernaar van Sylvia Millecam' ? Dan zijn, nu op dit huidige moment, bewezen feiten, maar zeker bewezen feiten, als in de nabije toekomst de (wetenschappelijke) bewijzen voor Alternatieve Geneeswijzen / Jomanda, (ook) in Nederland ge-openbaard zullen worden, dat Herre Kingma, Cees Renckens, Prof.Piet Borst, Agnes Kant, de passieve toekijkende politiek & mede-plichtige-Co., op persoonlijke titel, wegens het ten alle tijde en onder alle omstandigheden aansprakelijk zijn voor eigen handelen, woorden, daden en dus na-laten (geen of gebrekkig onderzoek), wegens het onthouden van Nederland van evt. gezondere en veiligere behandelingen-methoden, verantwoordelijk en aansprakelijk (materieel en immaterieel) voor bewuste en / of onbewuste moord en / of poging tot moord op het (Alternatieve / Jomanda -) Volk !

Volkeren-moord, Levensovertuigingen,. in strijd met de Universele rechten van de Mens

 

Zie het plan van PVDA / Wouter Bos (aug 2004)- " x Euro per/dag boete wegens Nalatigheid van een Overheidsinstantie ". Jomanda is slechts 26 jaar actief in Nederland !

 

Wie wordt 'Geloof' t ?

( Al is het niet Goedschiks, dan 'gedwongen worden' tot Kwaadschiks ?

Wie niet horen en zien wil, die moet (leren) 'voelen' ? )

 

1 man, Herre Kingma

die gehele andere (reguliere) belangen lijkt te hebben

dan de "Bevordering van de Volksgezondheid" (Artikel 22.GW, Wet-BIG),

in strijd met de Beginselen van Behoorlijk Bestuur,

met als motiverende bewijsvoering het IGZ-rapport en zijn lidmaatschap van de VTDK,

die op hun openbare symposium 2002, waar hij aanwezig was,

homeopaten vergeleek met 'fascisten' en

hun praktijken met die van in de 'concentratie kampen in Nazi-duitsland'

die gehele andere (reguliere) belangen lijkt te hebben

dan de "Bevordering van de Volksgezondheid" (Artikel 22.GW, Wet-BIG),

in strijd met de Beginselen van Behoorlijk Bestuur,

met als motiverende bewijsvoering het IGZ-rapport en zijn lidmaatschap van de VTDK,

die op hun openbare symposium 2002, waar hij aanwezig was,

homeopaten vergeleek met 'fascisten' en

hun praktijken met die van in de 'concentratie kampen in Nazi-duitsland'

( Bron -(www.kanker-actueel) http://virtual.krimpenerwaard.com/actueel2/ )

en waarvan nooit openlijk afstand is genomen.

 

of

Duizenden mensen wereldwijd,

die in Keuzevrijheid,

op hun manier genezing proberen te vinden in behandelingen,

waarvan wetenschappelijke bewijzen Internationaal aanwezig zijn

en welke conform de resoluties van het Europees Parlement (1997) en WHO (2003)

'geintegreerd' en 'gestimuleerd' dienen te worden binnen de Volksgezondheid ??

 

Waar word in de maatschappij meer belang aan gehecht,

Zogenaamd onbewezen technieken of het Menselijk woord / gevoel ?

De keuze is aan U. Ik geloof in mezelf en mijn eigen gevoel.

Met vriendelijke groeten,

Frank Eeken bc.


 
Peet op 09-09-2004 16:30
Brrrr.
journaloes op 09-09-2004 16:46

Verschrikkelijk is het. Er lopen inderdaad koude rillingen van zulke taal over je rug.

op 05-10-2004 15:52
Wel zo fair en eerlijk, om de rest er ook bij te zetten, ter verduidelijking van conclusies ?

CITAAT - Minister Borst-Eilers (familie van) - in Tweede Kamer- 20 maart 2002 -

behandeling van wetsvoorstel Wijziging van de Wet-BIG, voorlopige maatregel

"Ten slotte nog het gebruik van de term ''Volksgezondheid''. Mijn medewerkers hebben dit nog even bekeken en zij hebben geconstateerd dat dit begrip in allerlei teksten, ook over de inspectie, nog steeds gehanteerd wordt, net als ''bescherming van de volksgezondheid'', ook als het gaat om een kleine groep mensen die ergens aan blootgesteld is. Het is dermate gebruikelijk geworden om deze term ook voor kleine ''gezelschappen'' te hanteren, dat ik er alles overwegende toch maar de voorkeur aan geef deze termen te handhaven." (Bron - http://parlando.sdu.nl/cgi/showdoc/session=anonymous@3A6155733036/action=doc/pos=0/query=3/HAN7387A06.pdf )

-

CEES RENCKENS & BEELDVORMING

Onvoorwaardelijk verwijst gynaecoloog en voorzitter van de Vereniging Tegen de Kwakzalverij (VTDK), Cees Renckens de geneeskracht van alternatieve geneesmiddelen naar het rijk der fabelen. Wie ze voorschrijft, aanraadt of verkoopt, maakt zich schuldig aan kwakzalverij. In zijn boek " Kwakzalvers op kaliloog, Alternatieve geneeswijzen onzachtzinnig behandeld ", uitgegeven door Uitgeverij Prometheus te Amsterdam, noemt Renckens een aantal bezwaren tegen de kwakzalverij.

(1) Zij kan gevaarlijk zijn ; door het uitblijven van een juiste diagnose kan een adequate behandeling te lang worden uitgesteld;

(2) Alternatieve geneeswijzen medicaliseren problemen die vaak van sociale of psychische of psychsomatische aard zijn.

(3) Ze wekken valse hoop, en ze berusten op onbewezen of achterhaalde voorstellingen

CITAAT - Cees Renckens - 31 Juli 2002

" Kwakzalverij in Ouwehands Dierenpark te Rhenen. Op 3 juni 2002 werd door het bestuur van de VtdK het volgende schrijven gericht aan de directie van het Ouwehands Dierenpark, ......................De werkzaamheid van paranormale therapieën als magnetiseren en gebedsgenezing is nimmer aangetoond.................

.................

JAC ZITMAN -Acht jaar lang schreef Jac Zitman zijn wekelijkse column onder de naam Paranormaal in de krant Zuid-Friesland. De columns gaan over lichamelijke en geestelijke klachten van uit de/zijn praktijk. Spirituele vraagstukken komen regelmatig aan de orde. U kunt lezen over zijn paranormale gave en zijn diepe inzichten in de levensvraagstukken op zijn web-site. Zijn mystiek bracht hem tot het herkennen van zijn diepste zelf.

CITAAT - Jac Zitman

" In 1981 heeft de psycholoog Hans Atteveldt een onderzoek gedaan naar de effecten van magnetiseren. Hij promoveerde

Hans Atteveldt: Voordat ik aan het onderzoek begon, dacht ik altijd dat mensen die naar een magnetiseur gingen, heel vage klachten hadden. Dat bleek helemaal niet het geval te zijn. Ik heb gemerkt, dat de mensen werkelijk met alle mogelijke en ook ernstige aandoeningen bij een magnetiseur terecht komen. Het onderzoek uit 1981 heeft duidelijk laten zien dat magnetiseren bij patiënten met alle mogelijke aandoeningen en klachten effectief kan zijn. Dit laatste wil natuurlijk niet zeggen dat ook elke patiënt genezen kan worden.............. "

Naast een waslijst van wetenschappelijk onderzoeken en bewijzen die op Internet te vinden zijn over '(distant) healing' , geeft Renckens in zijn boek voorbeelden met betrekking tot een homeopaat ("waterhandelaar"), een Moermanarts en een macrobioot en komt tot de conclusie dat

"Alternatieve geneeswijzen schadelijk zijn voor de volksgezondheid".

Terwijl Herre Kingma meent dat "Jomanda's handelen levensgevaarlijk is "

Terwijl de Rotterdamse imam Khalil el-Moumni, die in woord beweerde dat

" homoseksualiteit een gevaar is voor de samenleving ",

door de officier van Justitie schuldig werd bevonden en achtte dat het " aanzetten tot discriminatie en haat " bewezen was.

VALSE HOOP - Prof. Piet Borst & BEELDVORMING

CITAAT - IGZ-RAPPORT ' Zorgverlening aan Sylvia Millecam '

" In deze voorbeeldcasus boden eigenzinnige 'handelaren in valse hoop' vrijelijk hun inferieure koopwaar aan en er was niets wat hen daarbij belette "

( http://www.igz.nl/bestanden/Rapport%20S.M.%20definitief%2017%20februari%202004.pdf )

 

Weddenschap op TV, van arts-biochemicus prof.Piet Borst in Vara's Zwarte Schaap in 2000, waar hij Fl.100.000,- 'durfde' op te zetten, om het ingestaalde water van Jomanda te onderzoeken, m.b.v een 'simpel testje'. Nooit wat van gehoord. Ongeloofwaardige 'woorden' en daar is het bij gebleven van een man die 'beweerd' kwakzalverij te bestrijden.

WETBOEK - OVEREENKOMSTEN

BW 6:4 art. 1375 - "Waartoe overeenkomsten verbindt - "niet alleen tot datgene hetwelk uitdrukkelijk bij dezelfde bepaald is, maar ook tot al hetgeen dat, naar den aard van dezelve overeenkomst, door de billijkheid, het gebruik, of de wet, wordt gevorderd".

BW 6:4: art 1385 -"Twijfel - "In geval van twijfel, wordt eene overeenkomst uitgelegd te nadeele van dengenen, die iets bedongen (Piet Borst), en ten voordeele van hem die zich verbonden heeft (Jomanda) ".

AGNES KANT & BEELDVORMING

De mening van Agnes Kant, Tweede-Kamerlid voor de SP en epidemioloog, over Alternatief, is geen verrassing, gezien de SP (op naam van Jan Marijnissen), evenals Herre Kingma, prof.Piet Borst, lid zijn van de VTDK. ( Bron - http://www.kanker-actueel.nl/ka_me.Kingma.html#5 (cache), http://virtual.krimpenerwaard.com/actueel2/ ).

DE LEUGENS VAN AGNES KANT in de Tweede Kamer

- 20 maart 2002 - Behandeling van wetsvoorstel Wijziging van de Wet-BIG, voorlopige maatregel

(1) "Hij noemde daarbij het voorbeeld van Jomanda. Is hij van mening dat een kwakzalver die mensen moedwillig afhoudt van de reguliere gezondheidszorg en dat ook uitdraagt, moet worden uitgesloten van het uitoefenen van geneeskundige handelingen?"

(2) "Misschien denkt de inspectie daar wel anders over. Ik heb deze mevrouw (Jomanda) in het openbaar horen zeggen dat zij mensen adviseert, geen gebruik te maken van de reguliere gezondheidszorg. Dat vind ik nogal wat. Ik schrik ervan te horen dat het OM deze zaak niet doorzet. Ik krijg hier graag een nadere toelichting op van de minister van Justitie"

(Jomanda)

WETENSCHAPPELIJK BEWIJS / Alternatief Onderzoek

CITAAT - Jomanda

in haar boek 'Jomanda: Lady of the Light' - Een Medium vertelt over haar leven.

"Ik ben helderhorend, -voelend, -ziend en -wetend. Het merendeel is het weten".

ANOMALOUS COGNITION

( Bron / zie - Skeptics Dictionary - http://skepdic.com/anomcog.html )

" Anomalous cognition is a term coined by Science Applications International Corporation (SAIC) to refer to ESP ( Extrasensory perception ) Extrasensory perception (ESP) is perception occurring independently of sight, hearing, or other sensory processes. People who have Extrasensory Perception (ESP) are said to be psychic ( = Paranormaal begaafd / medium), including (1) Telepathy, literally, "distance feeling." The term is often a shortened version of mental telepathy and refers to mind- reading (2) Clairvoyance, is an alleged psychic ability to see things beyond the range of the power of vision (3) Precognition , is psychic knowledge of something in advance of its occurrence (4) Remote Viewing, is the alleged psychic ability to perceive places, persons and actions that are not within the range of the senses "

CITAAT - Uit het Jessica Utts-REPORT

( Bron - http://anson.ucdavis.edu/~utts/air2.html )

"An Assement of the evidence foor psychic functioning" -Conclusions and Recommendations -

" It is clear to this author that Anomalous Cognition is possible and has been demonstrated. This conclusion is not based on belief, but rather on commonly accepted scientific criteria. The phenomenon has been replicated in a number of forms across laboratories and cultures. The various experiments in which it has been observed have been different enough that if some subtle methodological problems can explain the results, then there would have to be a different explanation for each type of experiment, yet the impact would have to be similar across experiments and laboratories

CITAAT - FRITS-ALBERT POPP - uit tijdschrift Vruchtbare Aarde, dec/jan-1997/1998

( http://www.biophotonen-online.de/biographie-popp.htm )

( http://www.vruchtbareaarde.nl/receptie.html )

"De Amerikaanse healer / genezeres Rosalyn Bruyere heeft een permanent samenwerkend en onderzoekend dialoog met wetenschappers, waaronder het team van de Duitse biofysicus Fritz-Albert Popp. Hij heeft getest of er zij in staat zou zijn om licht / energie uit haar handen te laten komen middels het reguliere biofotonenmeet-apparaat. Al deze experimenten zijn gefilmd en gefotografeerd dus in alle denkbare vormen gedocumenteerd. De wetenschappers concludeerden dat Bruyere in tegenstelling tot 'gewone' mensen in staat was de fotoenemissie uit haar handen te versterken. De handen van de Amerikaanse genezers Rosalyn Bruyere zonden in diverse proeven duidelijk meer licht uit op die momenten dat zij aangaf genezende energie door haar handen te sturen ". ( http://www.rosalynlbruyere.org/ )

CITAAT - zoutherapeut / Cees Boegem ( = heer C. B. te Hilversum, uit het IGZ-rapport )

(Bron - Gelijk om middernacht, Tv2, 5 okt 2001).

(1) "TNO vond een zeer opmerkelijke reactie waar de deskundigen niet meer mee verder kunnen, omdat dat geblokkeerd wordt door TNO. TNO is bezig om commercieel kanker remmende voeding op de markt te brengen met een Amerikaans concern. Verder dan TNO kan je niet terecht voor objectief onderzoek ".

(2) "Sylvia is ook bij een reguliere arts geweest die zei dat het geen kanker was, er is ook geen sectie verricht, dus dat zullen we nooit weten "

CITAAT - Kees Braam

(ex-kanker patient, webmaster site over Alternatief en kanker - http://virtual.krimpenerwaard.com/actueel2/ )

" Het Koninklijke Wilhelmina Fonds heeft onderzoek gedaan in 2000 onder kankerpatienten van de Daniel Hoed Kliniek in Rotterdam. Hieruit kwam naar voren dat 85% van de patienten meer informatie wil over alternatieve geneeswijzen. Dit onderzoek is nooit gepubliceerd. "
 
In 1971 hebben leidende wetenschappers beloofd, nadat President Nixon de "war on cancer" had uitgeroepen dat er een "cure" zou zijn bij het jaar 2000. Er is sinds die tijd door de Amerikaanse overheid alleen al meer dan $25 miljard voor onderzoek gespendeerd. Terwijl de American Cancer Society en verschillende andere prive organisaties nog eens meer dan dat hebben uitgegeven. Zonder veel succes. De meeste succes stories zijn fabeltjes. De meeste mensen weten niet, wanneer je in het zesde jaar nadat kanker is geconstateerd, je komt te overlijden, dat je toch als genezen wordt geregistreerd. De heren geneeskunde houden de statistieken na vijf jaar niet meer bij !! Wist u dat in de U.S. 20% van vrouwen met borstkanker die "high-dosis" chemo krijgen toegedient niet dood gaan van de kanker, maar van de chemo? Waarom dan toch chemo toegedient? Omdat zo'n keur tussen de $20.000 en $200.000 kost.
 

EWALD VERVAET - & BEELDVORMING = LIEGEN MAG ?

CITAAT - uit Interview met Ontwikkelingspsycholoog Ewald Vervaet, schreef in 1997 boek over Jomanda. Een achterhaald boek wat gebruikt wordt door VTDK & Co. als 'de bijbel'.

( bron - Volkskrant, Binnenland, 20 september 2001)

" De ontmaskering van allerhande genezingsaanspraken zou volgens Vervaet kunnen worden bevorderd door het medisch beroepsgeheim zodanig te veranderen, dat een reguliere arts in het openbaar mag ontkennen dat een van zijn patiënten baat heeft gehad bij een alternatieve behandeling. 'Dat beroepsgeheim is er niet om kwakzalvers de hand boven het hoofd te houden."
 

AANGIFTE JOMANDA

CITAAT - Uit IGZ-rapport " Zorgverlening aan Sylvia Millecam "

(1) " Het is fout geweest dat Jomanda voor Dokter is gaan spelen. "

(2) " Het handelen van Jomanda geeft de inspectie aanleiding aangifte te doen bij het Openbaar Ministerie wegens het vermoeden van een geweldsdelict en/of als het veroorzaken van een aanmerkelijke kans op schade bij patiënte in de zin van art. 96 Wet BIG."

CITATEN BIG_REGISTER

(1) "Alleen voor artikel 3 beroepsbeoefenaren bestaat een wettelijk verplichte registratie: het BIG-register. Het BIG-register registreert de in artikel 3 van de Wet BIG genoemde beroepsbeoefenaren. Dit zijn artsen, tandartsen, apothekers, gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten, fysiotherapeuten, verloskundigen en verpleegkundigen"

(2) " Alleen diegenen die zijn ingeschreven in het BIG-register mogen de door de wet beschermde titel voeren en aanspraak maken op de bevoegdheden die met de titel samenhangen. De deskundigheid van de geregistreerde beroepsbeoefenaren is hiermee voor iedereen herkenbaar."

(2) " Jomanda is niet ingeschreven in een van de acht BIG-registers. Alleen diegenen die zijn ingeschreven in het BIG-register kunnen aanspraak maken op de bevoegdheden die met het beroep samenhangen "

M.a.w Herre Kingma heeft aangifte tegen Jomanda gedaan, o.b.v Wet-BIG, m.a.w door Jomanda gelijk te stellen met Wet-BIG'ers (gekwalificeerd of niet gekwalificeerd), terwijl Jomanda niet in Wet-BIG ingeschreven staat. Alleen diegenen die zijn ingeschreven in het BIG-register mogen aanspraak maken op de bevoegdheden en dus aangesproken worden, wegens het overtreden van die bevoegdheden. Het OM zal uitspraak doen over Jomanda's geneeskundige bevoegdheden, die met het beroep van Jomanda, zoals die van een Dokter, samenhangen.. Echter, welk Beroep ? De rechtbank heeft ooit besloten dat Jomanda een "Vrij Beroep" heeft.
 

CITAAT - Uit IGZ-rapport " Zorgverlening aan Sylvia Millecam "

(1) ".... De impact van het handelen van Jomanda op het beloop van de ziekte is groot geweest door de duur van haar bemoeienissen en de indringendheid waarmee het plaatsvond...... De inspectie is in dit verband van oordeel dat Jomanda patiënte misleid heeft en dat er in het kader van de door haar geleverde zorg sprake is geweest van misbehandeling..."

(2) " Wöretshofer spreekt zich uit over het verschil tussen behandelen en mishandelen: "het criterium is of er pijn of stoornis wordt toegebracht welke het lichaam baat of welke het lichaam schaadt. Baat ze het lichaam, dan is er behandeling, schaadt het het lichaam dan is er mishandeling".

Gezien het feit dat duizenden Jomanda-bezoekers wereldwijd baat hebben bij Jomanda's behandelingen, is sprake van behandelingen. Jomanda behandeld mensen liefdevol, zonder enige indringendheid en Jomanda laat juist mensen in hun eigen waarde zonder enige misleiding, zoals duizenden bezoekers kunnen verklaren. Er is in 26 Jomanda-jaren nog nooit 1 (misleidings)klacht binnengekomen bij bv.de IGZ. De enige misleiding is het gevoel van de mens zelf m.a.w het gevoel van Herre Kingma.
 

ONAANTASTBAAR OORDEEL

CITAAT - IGZ-rapport " Zorgverlening aan Sylvia Millecam "

(1) " Nu blijkt dat Jomanda zich met medische diagnostiek is gaan bemoeien. Dan gebeurt het, dat vanuit een 'goeroe-positie' en in een semi-religieuze sfeer, dat tegenover mensen die daar ontvankelijk voor zijn, een diagnose wordt uitgesproken als onaantastbaar oordeel "uit de Goddelijke wereld" "

Zoals Jomanda altijd zegt en duizenden bezoekers kunnen verklaren, heeft de mens altijd en overal een 'eigen wil'. Wat Jomanda jarenlang als Vb hanteert op haar healingen, is het voorbeeld als zij iemand een advies, 'boodschap' doorgeeft dat het beter zou zijn voor betreffende persoon als deze geen koffie meer zou drinken. Een boodschap die overigens vrij normaal is en reguliere artsen ook vaak adviseren. Die mens kan altijd zelf kiezen, om wel of niet Jomanda's boodschap op te volgen. Die beslissing ligt ten alle tijde bij de mens zelf. M.a.w absoluut geen onaantastbaar oordeel. Het is 'slechts' een Vrijheid van Meningsuiting en hoe de mens zelf verkiest met het advies om te gaan mag hij helemaal zelf weten, zoals Jomanda ook altijd zegt en 1000den kunnen verklaren. Omdat de mens ten alle tijden en onder alle omstandigheden verantwoordelijk en aansprakelijk is voor eigen handelen, daden en woorden. Misschien wil 'gevoel-loze' Herre Kingma dat liever anders zien.
 

CITAAT - IGZ-rapport " Zorgverlening aan Sylvia Millecam "

(3) ".....blijkt dat Jomanda zich met medische diagnostiek is gaan bemoeien..."

Een diagnose is een naam voor (groepen van) verschijnselen. Medici kijken (uiteraard) naar het al dan niet voorkomen van ziekteverschijnselen en geven aan (groepen van) deze verschijnselen een naam. Hoe stelt bv. een arts vast dat ik schizofrenie heb? De arts zal (net als bij andere psychiatrische ziekten) de diagnose schizofrenie vaststellen aan de hand van - gegevens uit gesprekken - observaties van gedrag en gebeurtenissen - informatie over het verloop van de verschijnselen - eventueel aanvullend psychologisch onderzoek - Om andere oorzaken uit te sluiten, wordt soms een neurologisch onderzoek en/of een internistisch en/of genetisch onderzoek uitgevoerd.

Ik ken een meisje (M. de H. te Haarlem) die een 'duimdruk' van Jomanda heeft gekregen op haar borst tijdens een healing, zonder dat Jomanda wist waarom, omdat Jomanda mensen massaal behandeld en in dit geval mensen in een rijen naar voren lopen, waarna de duimdruk wordt gegeven en de volgende aan de beurt is, waardoor Jomanda misschien een paar seconden in de aanwezigheid van betreffende persoon is, terwijl er verder geen woord wordt gesproken en geen enkele informatie uitwisseling plaatsvindt. Deze duimdruk was voor het meisje pijnlijk en dit kleine plekje bleef pijnlijk, zodat zij na twee weken besloot naar de arts te gaan. De arts constateerde kanker ( = diagnose) in een zeer vroegtijdig stadium, waardoor een adequate reguliere behandeling kon worden gegeven en erger kon worden voorkomen. Zie de zo gewenste samenwerking door Jomanda met regulier. De handeling van Jomanda, in dit geval, de duimdruk, heeft primair een doel gehad om (ergere) ziekte te voorkomen, en daarmee de gezondheidstoestand van dat meisje te bevorderen. Indien zij geen (pijnlijke) duimdruk van Jomanda had gekregen, dan had zij veel en veel langer doorgelopen, niet wetende dat zij kanker had, waardoor zij waarschijlijk bij regulier aangeklopt had met kanker in een veel verder stadium, waardoor moeilijker behandelbaar met daarmee met hogere kosten voor de gezondheidszorg.

Bovenstaand 'duimdruk'-voorbeeld toont overigens aan, in tegenstelling wat Herre Kingma, Nederland wil doen geloven, dat Jomanda zich niet bezig houdt met diagnose stelling (gevolgen van een oorzaak), zoals duizenden Jomanda bezoekers kunnen verklaren. Jomanda doet "oorzaak-stelling" "Oorzaak-Nostiek". Jomanda weet namelijk totaal niets van de patient. Helemaal niets, dus hoe kan Jomanda dan een diagnose stellen ? Jomanda wil ook nooit iets weten van bezoekers. Gezien het grote aantal mensen dat Jomanda in 1 x kan behandelen (volle zalen in Tiel), lijkt 'diagnose-stelling' mj dan ook niet echt praktisch en haalbaar. Bezoekers komen bv. in een rij zwijgzaam naar voren voor bv. een 'duimdruk', zonder dat Jomanda weet wie wat hoe en waar. Jomanda krijgt alleen het plekje te zien waar zij haar duim moet drukken. Verder niets, zoals duizenden Jomanda bezoekers kunnen verklaren. Voor Jomanda zelf ook altijd een totale verrassing, omdat dan meestal achteraf blijkt, het juiste te zijn gedaan, nadat bv. betreffende persoon zich omdraaide en roept "Nou dat is nu ook toevallig dan ik je duimdruk in mijn rug krijg, ik ben net vorige week door mijn rug gegaan" of "nou dat is nu toevallig, dat ik de duim op mijn hand krijg, ik wordt namelijk volgende week geopereerd aan mijn hand', zoals duizenden Jomanda bezoekers kunnen verklaren.

Jomanda's Unieke Grensverleggende Ongebruikelijke behandelingstechniek met als doel bewustwording van de 'oorzaak' van gevolg-diagnostische-klachten. Gezien de hoeveelheid informatie, nodig om een diagnose te stellen, kan het nooit en te nimmer zijn dat Jomanda een diagnose stelt, zoals gedefinieerd door regulier. Jomanda behandeld ook via Tv en Radio (op afstand), waarbij zij geen enkel zicht heeft op of contact heeft met patienten, anders dan m.b.v haar paranormale gaven. Mensen kunnen bv. een korte vraag stellen. Bv. 'Ik heb last van mijn knieeen, mag ik hulp vragen ?' Vervolgens, door gebruik makende van Jomanda's eigen unieke technieken, kan Jomanda (op afstand) 'horen, voelen, zien of weten' waar de pijnlijke knieeen door 'veroorzaakt' worden. Bv. een trauma uit de jeugd of scheve voeten, waarna Jomanda altijd zegt 'dan de arts raadplegen die verstand heeft van dat stukje', m.a.w een voeten-specialist. Dit is te horen en te zien op al haar radio-, Tv-uitzendingen en healingen. Dit zou heel eenvoudig getest en gecontroleerd kunnen worden, door Jomanda de proef op de som te laten nemen. Een kans om voorgoed van Jomanda verlost te zijn, is echter (bewust) nagelaten door Herre Kingma.

Jomanda stelt dus geen diagnose, omdat ze daar de uitgebreide benodigde patienten informatie niet voor heeft en wil hebben. Bovendien is een juiste diagnose een relatief begrip. Het wil absoluut niet zeggen dat daardoor de juiste oorzaak behandeld zal worden en de patient dus zal genezen (zie 1000den medische fouten per jaar & bijwerkingen). Jomanda gaat direct naar de oorzaak door middel van haar gecombineerde paranormale gaven (techniek), welke maar 5 mensen in de wereld bezitten. Dat heeft niets met diagnoses te maken. Simpelweg omdat Jomanda geen arts is, maar een paranormaal genezend medium
 

GOEROE

CITAAT - van Jomanda (uit Trouw '10 geboden' dd. 25 juli 1998)

Gij zult u geen gesneden beeld maken noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is - Jomanda

" Ik vind het ook fout als mensen mij verafgoden. Als ze één keer mijn voeten kussen, vind ik dat prima, maar als iemand iedere keer weer voor mij op de grond gaat liggen, kan hij een tik krijgen. Voor die verafgoding heb ik een diep gewortelde angst"

 

Herre Kingma heeft op basis van 1 geval een (voor)oordeel uitgesproken, op basis van willekeur en onzorgvuldigheid, terwijl Jomanda 1000den mensen behandeld wereldwijd. Dit ene geval is niet representatief omdat Jomanda en Sylvia Millecam jarenlange vriendinnen waren. Jomanda heeft een advies gegeven, in Vrijheid van Meningsuiting, als vriendin tot vriendin en niet als 'Goeroe' tot patient. Dat Herre Kingma dat anders wil zien, zal een bewuste-VTDK-reden hebben. Het ANP meldt op 15 jan 2003 " Weekblad Medisch Vandaag 'Kingma invloedrijkste in medische wereld ". Herre Kingma heeft dus een goeroe-positie, waardoor strafbaar handelen hem zeer zwaar kan worden aangerekend. Herre Kingma heeft een misleidend onaantastbaar Jomanda-oordeel uitgesproken. Een onrealistisch beeld, gebaseerd op onwaarheid en wat voortleeft en zal voortleven in de psychen van geheel Nederland, zolang het OM zwijgt. Herre Kingma leeft in een zweverige reguliere droom.
 
 
 
 
 
 
journaloes op 05-10-2004 17:15
Oké. Zal wel. Mag ik wel zeggen dat ik niet echt op dit soort mailtjes zit te wachten?
Frank eeken op 05-10-2004 19:57

CORRECTIE - 5 oktober 2004

Ik sprak / spreek namens mezelf. Ik veronderstelde / veronderstel dat de Jomanda-bezoekers en Jomanda mijn mening zullen delen dat Herre Kingma Nederland misleidt heeft door te stellen dat Jomanda handelen "levensgevaarlijk" is o.b.v ongefundeerde argumenten. Kingma's persoonlijke mening tegenover die van duizenden, die anders beweren en tegenover de ware (wetenschappelijke) feiten. M.a.w " Wie gelooft men ? ".

Met vriendelijke groeten,

Frank Eeken bc.

op 20-10-2004 01:50

Nederland gelooft in onschuld Jomanda (Archief)

Uitgegeven op 19 februari 2004 om 22:19 uur

Meer dan de helft van de Nederlanders vindt niet dat Jomanda mede schuldig is aan de dood van Silvia Millecam. Slechts 27 procent gelooft wel in de schuld van het medium. Mannen zijn vaker die mening toegedaan dan vrouwen (33 tegen 19 procent). Dat blijkt uit een peiling van Maurice de Hond onder ruim 800 mensen. Negen op de tien Nederlanders vinden dat het de patiënt vrijstaat om behandelaars te kiezen, ook als dat alternatieve genezers zijn. Evenwel denkt 56 procent dat de overlevingskansen van Millecam groter waren geweest als ze behandeling in de reguliere geneeskunde had gezocht. Ongeveer een vijfde denkt dat het geen verschil had uitgemaakt. Verder blijkt dat eenderde van de Nederlandse bevolking wel eens een alternatieve therapeut of genezer heeft bezocht. Bij vrouwen is dat 42 procent, bij mannen 26 procent. 67 procent beoordeelde dat bezoek positief tegen 13 procent negatief. Een meerderheid van 58 procent zegt wel zich alleen te richten op de reguliere geneeskunde als hij ernstig ziek wordt. Vrijwel niemand geeft aan alleen alternatieve genezers te zullen bezoeken.

 

[Copyright 2004, Novum]

(Archief)
journaloes op 20-10-2004 10:34
Wow.
Herman op 18-11-2004 08:33
Op 7 oktober jl. berichtte het NOS-journaal, dat Jomanda voor wat betreft de zaak Millecam door justistie ondervraagd zal worden. Laat het O.M. nu maar uitmaken of zij strafrechtelijk vervolgd moet worden.
Frank Eeken op 19-11-2004 04:19
Ja, inderdaad de Media...........kan manipulerend en verwarrend zijn.
M.a.w wie wordt gelooft ? Een persoonlijke keuze.
 

TELETEKST / NOS-JOURNAAL - 7 okober 2004

Strafrechterlijk onderzoek Jomanda

HILVERSUM- Justitie is naar Jomanda en een aantal alternatieve therapeuten een strafrechterlijk onderzoek gestart..........................................Het Openbaar Ministerie (OM) in Amsterdam is een strafrechtelijk onderzoek begonnen naar een nog onbekend aantal alternatieve genezers dan wel hulpverleners, onder wie Jomanda. Aanleiding daarvoor is een aangifte van de Inspectie van de Gezondheidszorg. Dat meldt het NOS Journaal. Het OM heeft de Inspecteur voor de Gezondheidszorg donderdag meegedeeld verder te gaan met het onderzoek naar de genezers en hulpverleners die waren betrokken bij de behandeling van de in 2001 overleden actrice Sylvia Millecam. Dat bevestigde een woordvoerder van de inspectie donderdagavond. In februari deed de IGZ aangifte tegen vier personen, onder wie Jomanda. Het medium zou Millecam hebben misleid door haar te zeggen dat ze geen borstkanker had. Destijds liet de moeder van Sylvia Millecam al weten het onterecht te vinden als het OM Jomanda strafrechtelijk zou vervolgen. Volgens haar moeder ging de actrice ook naar reguliere artsen om zich te laten onderzoeken. Ook heeft ze er moeite mee dat het overlijden van haar dochter wordt opgerakeld. Ook tegen zouttherapeut K.B., paragnoste A.A. en arts C.B. deed de inspectie aangifte.

Bron: Het NOS Journaal, ANP

TELEGRAAF - 7 okt 2004

Justitie is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar Jomanda en de andere alternatieve therapeuten............................

Editie.nl - RTL4 - 7 oktober 2004

Justitie vervolgt Jomanda ! - Justitie onderzoekt Jomanda. Het openbaar ministerie bekijkt of ze kan worden aangeklaagd...........................

Leidsch Dagblad - 07 oktober 2004

AMSTERDAM - Het Openbaar Ministerie (OM) in Amsterdam is een strafrechtelijk onderzoek begonnen naar een nog onbekend aantal alternatieve genezers dan wel hulpverleners. Aanleiding daarvoor is een aangifte van de Inspectie van de Gezondheidszorg. Dat meldde een woordvoerder van het OM donderdag. Het OM wil niet zeggen of het 'genezend medium' Jomanda tot de verdachten behoort.............................................

 

 

 
Frank Eeken op 19-11-2004 04:22
Misschien een afleidingsmanoevre, om niet in de spiegel te hoven kijken ?
 

RTL Nieuws - Teletekst - 7 oktober 2004 -

Medisch Falen: 30.000 slachtoffers

Jaarlijks worden ongeveer 30.000 mensen slachtoffer van een medisch fout. Die fouten kosten Nederland zeker 1,4 miljard euro per jaar. Dat blijkt uit onderzoek door bureau TNS NIPO. In 3000 gevallen heeft de medische misser een DODELIJKE afloop, zo blijkt uit de nieuwste cijfers. het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van de Universiteit van Tilburg (UvT). De universiteit stelt nu dat de manier waarop ziekenhuizen met fouten omgaan moet veranderen. Artsen zouden fouten openlijk moeten kunnen bespreken. Dat gebeyrt nu te weinig, stelt UvT.

Frank Eeken op 19-11-2004 04:38
Bovendien.................................... Blijft de vraag, indien zijn veroordeeld zal worden, of dit tevens betekent dat haar werk zal stoppen ? M.a.w of 'hun probleem' opgelost zal zijn, of is het iets wat niet gestopt kan worden, omdat het eenmaal deel is van de wereldwijde evolutie ? M.a.w Tegen de Stroom inroeien, daar waar bv. in U.S.A een speciaal Ministerie voor Alternative Medicine is, in Portugal in 2003 een wet is aangenomen ter bevordering van Alternatief conform een resolutie van het Europees Parlement in 1997. Nederland loopt 'slechts' wat achter door..... 'Een' Jomanda zal dat verschil niet gaan uitmaken, Maar misschien ook wel, immers indien zij zal worden vrijgesproken, dan ligt de gehele weg open voor heel Alternatief. Vandaar ook dat ik meen, dat Nederland nooit meer iets zal horen van het OM. De 'beeldvorming' is gezet en velen 'geloven' dit. Hun keuze.
 

Telegraaf

zaterdag 4 september 2004

(zie ook

- RTL4 / Yorin - RTLBoulevard - 3 september 2004

- SBS6 - Hart van Nederland - 11 oktober 2004 )

 

Robbert Ziet Spoken !

Foto's van verschijningen en gedaanten zijn zijn bewijs.

" Het zijn zielen van overledenen, ze zijn overal "

" Het is een misdaad om dit niet te delen "

"Ik heb het idee dat dit nog maar het begin is".

 

Voor Robbert van de Broeke (24) staat het onmomstotelijk vast: er is een andere wereld. En hij heeft bewijzen: duizenden foto's van verschijningen, gedaantes en gestalten. "Het is een misdaad als ik dit niet deel. en ik heb het idee, dat dit nog maar het begin is". Een leven met geesten, het bezorgt de man met een missie geen angst. "Ik voel het als positief "

door Marie-Therese Roosendaal

HOEVEN, zaterdag. Robbert van den Broeke fotografeert wat wij niet zien: marsmannetjes-achtige gedaanten, een overledene die foto voor foto transformeert van een doorschijnend vage 'mist'-gestalte tot een duidelijk herkenbare man in ruitjeshemd.

Met zijn camera legt hij bovendien onverklaarbare lichtflitsen,-strepen en -bollen vast, en nevelige rookflarden op een onbewolkte zonnige dag. Thuis in Hoeven, buiten op het veld of maar net waar hij vertoeft of verschijnt. Twaalf ordners vol beelden van een andere wereld. Duizenden negatieven gingen naar de one hour service, negen van de tien keer prijs: "Ik voel iets, een energie, een druk rondom mijn hoofd en dan fotografeer ik. Zowat elke dag, ja".

Beelden, oke, maar is er in dit digitale tijdperk iets simpelder dan trucage ? Onze fotograaf Rein Geleijnse leent zijn eigen camera aan Robbert van den Broeke om hem in het hier en nu vast te laten leggen dat er meer is tussen hemel en aarde. Zoekend scharrelt Robbert rond, rusteloos zijn gevoel achterna. Af en toe blijven de blauwe ogen in het luchtledige staren. " Ik kan het niet afdwingen of oproepen, het komt naar me toe, of niet". Alleen verdwijnt Robbert van den Broeke in zijn praktijkkamer, waaruit hij minuten later met een grote glimlach terugkeert. "Gelukt". De goden zijn hem goed gezind, op een aantal digitale beeldjes staan hoofd en schouders van een wit wezen. Papiertje voor de lens gehouden ? Want opde foto's die hij in ons bijzijn maakt staat geen sikkepit bijzonders. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat hij wel degelijk resultaten behaalde in aanwezigheid van persfotografen die ons voorgingen.

Graag toont Robbert van den Broeke aan dat zijn wonderlijke ervaringen echt zijn. Waar zijn. Engelen noemt hij de gedaanten die hij ervaart. "Sommigen met heel menselijke trekjes. Die witte met zwarte, schuinstaande, amandelvormige ogen zijn verder, wezens van een heel hoog kosmisch niveau, van een ander bewustzijn". Zoekende naar het goede begrip: "Volwassener. Het zijn zielen van overledenen, ze zijn overal".

DOODGEWOON

Een doogewoon gezin in Hoeven. Vader Peter van de Broeke (53) is bankdirecteur in Loon op Zand, moeder Nanny (51) is huisvrouw. Boordnuchtere Brabanders, met beide benen op de grond, ouders van twee dochters en een zoon. En die laatste wordt door zijn moeder beschreven als een bijzonder kind. "Hij is zo geboren". Zoon met een zware gekwelde jeugd: "Als kleuter al zag ik overledenen, wezens en aura's, of ik voelde het als mensen pijn hadden". Al heel jong merkte hij dat hij een buitenbeetje was: "Dan zei ik tegen andere kinderen 'daar staat iemand', maar dan zagen zij dat niet. Het ging mis met mij op de lagere school. Zijn moeder: "Speltherapie, psychologen, niets hielp. Hij moest naar een school voor zeer moeilijk lerende kinderen ,waar hij geen enkele aansluiting vond en hij werd depressief. Een psychiater vond dat hij moest worden opgenomen en zei dat Robbert, toen tien jaar oud, nooit meer thuis zou komen". Die herinneringen worden moeder Van den Broeke even te machtig. Haar kind, voor gek versleten. "Als twaalfjarige ging hij van loket naar loket. Hij verhuisde naar de observatiekliniek van de Hondsberg in Oisterwijk. Daar vermoedde iemand dat hij paranormaal begaafd was. Medium Rens Hendriks uit Nijmegen behandelde hem op afstand. Robbert van den Broeke: "Ik mocht hem eerst niet zien, maar ik voelde het als hij met mij bezig was. Ik moest de tijd noteren wanneer hij mij hielp. Toen knapte ik op, ik werd heel rustig, kon weer genieten. In plaats van zwakbegaafd, bleek ik begaafd te zijn".

Rond zijn vijftiende kreeg hij ineens een raar voorgevoel: "Buiten zag ik een witblauwe lichtbol, pulserend, met een trilling eromheen, zoals je op een warme dag op het wegdek ziet. Ik wist dat ik iets onverklaarbaars zag en ging eropaf. Daarna waren er vier cirkels in het beld, het gras trilde nog toen ik erbij kwam. Graancirkels". Zijn vader nuanceert: " Tegenwoordig zeggen wij 'gewascirkels'.Ze komen ook voor in wortelvelden, mosterdzaadvelden, bonenvelden, maisvelden en in het gras". In Robberts buurt, rondom Hoeven, zijn opmerkelijk veel graancirkels gesignaleerd. "In de loop der jaren wel tachtig. Ik trek het aan, vlak voor het gebeurt voel ik altijd een energie. Een boer van wie het een akker betrof, grapte dat ik beter kon verhuizen. Dan kregen de Groningers zijn probleem".

"Bij die eerste cirkel voelde ik me nog niet sterk genoeg om er ruchtbaarheid aan te geven. Daarna begon ik meer te zien en te voelen". Zijn vader: "En dat neemt nog steeds toe. Robbert is heldervoelend, helderziend, telepathisch. Ziet soms de hele geschiedenis van wildvreemden, kijkt in hun toekomst en leest gedachten. En dan die foto's. Voor zover ik weet is hij de enige op de wereld die ze maakt. Bizar, het is of alle extremiteiten in hem zitten". Zijn zoon: "Ik heb het idee dat dit nog maar het begin is". Hij weet dat in het land graancirkels ontmaskerd zijn als mensenwerk. "Maar ik heb er zelfs een gefotografeerd die gemaakt is in de sneeuw op een omgeploegde akker. En geen voetstap ernaartoe, geen enkel spoor". Graancirkels noemt hij 'een vingerafdruk van God'. "Op een of andere manier gaat het via mij, alsof ik een accupunctuurnaald ben. Van de zomer lag ik in bed toen uit alle hoeken witte gedaanten naar me toe kwamen. Ze keken elkaar aan en knikten naar elkaar. Ik werd in twee vingers geprikt en hoorde een zoemend geluid terwijl ik omhoog schoot. Achter in het veld kwam ik bij, terwijl ik middenin een joekel van een cirkel lag. In beide vingers had ik twee gaatjes met blaren. De deuren en ramen thuis waren nog op slot".

Het script van een griezelfilm. "Ik ervaar het niet als angstaanjagend of bedreigend, ik ken ook geen angst om dood te gaan. Ik voel het als positief. Het is het hogere, noem het God. Ik ben niet zo van één religie, hoor, Allah, boeddha, in elke zit de waarheid. Ik heb het gevoel dat ik het uit moet dragen, die foto's zijn het signaal: het zijn de harde bewijzen die mensen nodig hebben. Het is mijn taak om te vertellen dat er meer is tussen hemel en aarde, het zou een misdaad zijn als ik het niet deel. Waarom het naar buiten moet ? Opdat wij meer ons gevoel laten werken, onze intuitie. dat er een verschuiving komt in het collectieve bewustzijn. Dat we liever worden. We gaan naar een nieuwe volwassenheid, naar non-verbale communicatie. Jij voelt toch ook wel eens instinctief dat iemand niet deugt, of je belt toch ook wel eens spontaan na jaren iemand op die nét aan jou denkt of andersom ? Telepathie ". Doet hij zelf niets met internet, wie zijn naam 'googled', stuit op duizenden treffers. Ongeloof, en op zijn minst scepsis, valt hem ten deel. Robbert van den Broeke haalt er zijn schouders over op: "Met respect ben ik al blij".

Zijn vader valt wel over 'ongelovige Thomassen': "Ik heb er last van, ik baal ervan. Alsof mijn zoon liegt. Jaren geleden zou ik, een nuchter man, ook mijn twijfels hebben gehad. Maar ons gezin maakt zulke onaardse dingen mee, dat ik er niet meer omheen kan. Je denkt toch niet dat ik mijn carriere op het spel zou zetten door rare dingen te verzinnen ? Ik ben bezig een boek te schrijven over Robbert. dit heeft grote impact op mijn leven. Ik ben inrgijpend veranderd, ik vaar meer op mijn gevoel en sta open voor spiritualiteit. Maar ja, ik heb ook nog mijn werk. Hoor ik s'ochtens aan de ontbijttafel bizarre gebeurtenissen van Robbert, zit ik een half uur later in mijn auto o pweg naar kantoor". Een 'vlucht' naar de werkelijkheid. "Daar moet die knop om, naar zaken, naar geld. Het is bijna schizofreen, de balans houden tussen die twee werelden is moeilijk".

KRUIS

In de praktijkkamer waar Robbert van den Broeke mensen helpt, hangt een foto van een kruis van geel licht. " Gemaakt op Goede vrijdag. Op het veld zag ik in een flits balken. Pas later herkende ik dat kruis ". Zijn moeder: "En exact op dat moment werd onze kleine dochter geboren. Twee maanden geleden fotografeerde hij mij op de bank. Naast me zat mijn overleden broer. Een nichtje van ons was verhuisd en sliep slecht in haar nieuwe woning. Robbert fotografeerde er en er stond ineens een jonge negroide man in een roodgroen gewaad op". De foto-ordner komt erbij. " En dit is onze badkamer". Voor de witte tegeltjes is het gezicht te zien van en oude man met een goedmoedige lach om de mond. Overal in huis zijn de witte gedaanten vastgelegd die stoicijns in de lens kijken.

Minder vrolijk is een ander beeld dat steeds terugkomt: van een gespierd lijf met een grotesk, verwrongen hoofd, zomaar ergens in de woonkamer. "Na een kranten-publikatie wezen lezers ons erop dat dit een zogenaamde Mud-man uit Nieuw-Guinea is. Die gaan getooid met modder- of kleimaskers". Het is niet steeds dezelfde. De een is springend vereeuwigd, de ander ondersteboven aan het plafond. Een derde heeft bladeren voor de edele delen. Eentje tilt een man op zijn schouders. Robbert in een zonderlinge serie, door hemzelf met de zelfontspanner gemaakt: zijn gezicht verandert stukje bij beetje in dat van een andere man.

De blauwe ogen van Robbert van den Broeke blijven weer even in de lucht hangen. Tot hij terugkeert op de aarde: " Ik hoop dat dit inspirerend werkt ".

BRON -

http://telegraaf-i.telegraaf.nl/daily/2004/9/4/TE/TE_2S_20040904_15/articles/artikel_TE_2S_20040904_15_340.php

Van: xxxxxxx. <xxxxxxx@tweedekamer.nl>

Verzonden: woensdag 15 september 2004 6:35:42

Aan: "Frank Eeken"

Cc: "XXXXX. [extern]" <XXX@tweedekamer.nl>

Onderwerp: RE: KNMG (zoals iedereen) zwijgt inzake Jomanda

Geachte heer Eeken,

Al eerder reageerde ik op een aantal van Uw mailtjes n.a.v. de door U veronderstelde hetze rond Jomanda. Jomanda valt helaas niet onder enigerlei wetgeving. Het staat haar dus in principe vrij haar helende activiteiten te verrichten, zolang zij niemand schade berokkent. Net zoals het anderen vrijstaat hier positief of kritisch naar te kijken. Indien zij aanspraak zou willen doen op een andere status als genezer, dan zal zij zich ook moeten onderwerpen aan de eisen die aan verschillende helende beroepen worden gesteld. Informatie hierover is bij het ministerie van VWS in te winnen (070/3407911).

Met hartelijke groet,

XXXXXXXXXX

Lid XXXXXXXXXXX fractie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Verzonden: vrijdag 17 september 2004 6:18:41

Aan: "Frank Eeken"

Cc: XXXXXXXX. [extern]" <XXX@tweedekamer.nl>

Onderwerp: RE: KNMG (zoals iedereen) zwijgt inzake Jomanda

Geachte heer Eeken,

Ik negeer Uw brieven niet, noch wat U in Uw schrijven stelt. Zinnen als 'de moordenaar van Millecam' zult U uit mijn mond niet vernemen en met U ben ik van mening dat iedereen er recht op heeft te laten zien wat hij of zij in zijn mars heeft. Het openbaar bestuur probeert dan vervolgens ook nog een beetje het algemeen belang in de gaten te houden. Ik denk eerlijk gezegd dat we daarover niet van mening verschillen. Om niet opnieuw terug te horen dat het de politiek allemaal niet interesseert, stel ik U het volgende voor. Na de komende drukke maanden van begrotingsbehandelingen in Den Haag wil ik graag een keer met U Jomanda bezoeken en van U beiden horen welke vorm van onderzoek U zich concreet voorstelt.

Met hartelijke groet,

XXXXXXXXXX

Lid XXXXXXXXXXX fractie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

 

Van:

Verzonden: dinsdag 17 augustus 2004 7:19:17

Onderwerp: RE: Vragen over Jomanda

Geachte heer Eeken,

In de Eerste Kamer is bij mijn weten nog nooit over Jomanda gesproken. Eerlijk gezegd beschouw ik dat ook niet als een taak van de Eerste Kamer. De Kamer is niet een soort beroepsinstantie waar men terecht kan met individuele klachten over de Inspectie Volksgezondheid. Als er sprake is van structurele misstanden bij de Inspectie, dan is er uiteraard wel een taak weggelegd voor de politiek, in eerste instantie voor de Tweede Kamer.

Verder kunt u bij de behandeling van een eventuele wijziging van de Wet BIG de leden van de vaste kamercommissies voor VWS in de beide Kamers van uw visie op de hoogte stellen en aangeven waarom u meent dat zo'n wijziging al dan niet gewenst is. Overigens wil ik zonder meer aannemen dat er mensen zijn die sterkte ontlenen aan een bezoek aan Jomanda.

Met vriendelijke groet,

............. Lid Eerste Kamer

Van: .............................

Verzonden: zondag 22 augustus 2004 19:19:37

Onderwerp: Re: Vragen over Jomanda

Dag Frank,

ik antwoord gewoonlijk alleen aan mij bekende patienten. Je hebt kennelijk veel informatie over Jomanda, het staat mensen vrij voor haar te kiezen, ik ben er niet tegen als ze vinden dat het hen heil brengt. Verwijzen doe ik niet naar haar, het is nog niet nodig geweest,

ik wens je alle goeds

................ huisarts, Leiden

Van ...........................

Verzonden: woensdag 8 september 2004 7:14:57

Onderwerp: Betreft uw e-mails

Geachte heer Eeken,

Vriendelijk dank voor het ons toezenden van de e-mail's over de opmerkingen van dhr Valstar, de fotobewijzen over een andere wereld en de klacht die u overweegt tegen dhr Kingma.

Wij hebben het met belangstelling gelezen en willen u graag via deze weg laten weten dat de zaken die U aandraagt niet op ons werkterrein liggen. Niet uit onwil, maar wellicht kunt U begrijpen dat wij keuzes moeten maken op het gebied van oppositie voeren. De zaken die u aandraagt vallen niet binnen die keuzes en zullen dat in de toekomst ook niet doen. U bent er natuurlijk vrij in om ons deze berichten toe te blijven zenden, wij zullen ze, indien de tijd het ons toestaat ook blijven lezen, we zullen ze echter niet meer beantwoorden noch actie op ondernemen.

met vriendelijke groet,

Medewerker .................

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Van: een Alternatief therapeut

Verzonden: maandag 13 september 2004 9:46:51

Aan: "Frank Eeken"

Onderwerp: Jomanda - aanklacht tegen Kingma/ministerie Justitie

Beste Frank Eeken

Heel veel dank voor toezending van genoemd uitgebreid document.

Mijn complimenten voor uw moed, inzet en het vele werk wat ervoor verzet is. Enig minpuntje: nogal wat spelfouten. Voor de rest alleen maar een grote pluim! Fantastisch, en ook heel veel dank namens (mag ik aannemen) het alternatieve zorgverlenings veld. Vanuit die hoek hoor je inderdaad bitter weinig tegengeluid en laat men zich, naar het zich laat aanzien, willoos manipuleren en in het verdomhoekje zetten.

Dat Jomanda niet ingaat op het rapport van Kingma is haar eigen keuze en zal haar hoogstwaarschijnlijk ook wel worden ingegeven door Hogerhand. Misschien wordt haar gezegd het juiste moment van actie af te wachten. Maar dat beroepsgroepen als bijv. de homeopathen of de talloze beroepsverenigingen voor alternatieve geneeswijzen e.d. maar zwijgen en geen duidelijke proteststem laten horen, vind ik onbegrijpelijk en ook heel erg dom. Want het publiek dat gebruik wil maken van onze diensten en produkten, wordt wel degelijk beïnvloed door het gekrakeel en verwacht m.i. inderdaad wel een duidelijk tegengeluid en standpunt vanuit onze hoek. Maar uw initiatief is zeker een belangrijke stap in de goede richting welke hopelijk spoedig navolging zal krijgen vanuit de diverse betrokken belangenorganisaties.

Hartelijke groet,

....................... , alternatief therapeut te ...........................

Frank Eeken op 19-11-2004 05:30

Van: <XXXXX@Trouw.nl>

Verzonden: maandag 20 september 2004 13:30:10

Aan: Frank Eeken

Onderwerp: RE: Vraag - Onderzoek & Jomanda

Geachte heer Eeken, beste Frank,

Met belangstelling heb ik je mail gelezen. Wbt je technisch-wetenschappelijke vragen hab ik je niets te bieden. Wel zou ik het interessant vinden om een bijeenkomst bij te wonen van dat gemeenteraadslid en bestuurders uit de gezondheidszorg met Jomanda. Ik denk dat het van groot belang is de discussie, integratie en botsing tussen de verschillende zienswijzen in beeld te brengen.

Met vriendelijke groeten,

XXXXXXXX

Dagblad Trouw

op 19-11-2004 05:39

Van: Jessica Utts <utts@wald.ucdavis.edu>

Aan: Frank Eeken

ond.: Re: HELP !!!! Jomanda

date: Sun, 21 Oct 2001 12:22:02 -0700 (PDT)

Dear Frank,

First, do not be angry with the skeptics. They are desperately trying to hold on to a worldview that is quickly disappearing. The more evidence that accumulates to show they are wrong, the harder they will fight to dispute that evidence. Instead of anger, have compassion for the fear they are feeling at losing what they believe to be true. Those who cling to old beliefs are not about to empower those who embrace the new.

In addition to the direct scientific evidence for distant healing, there is strong evidence for two related phenomena that help support the case. First, I don't think many people question anymore the evidence that emotions affect health. Angry people are more likely to have heart attacks. Depressed people are less likely to recover from life-threatening illnesses. These facts are established. Second, there is strong evidence that people are able to acquire information not available to their five senses. This is the area of research on which I have published, and many others have written about the evidence as well. This is the area in which the skeptics are having the hardest time, because it really shakes their view of separateness. But, the data are very convincing.

Combining these two phenomena makes it possible that a healer could influence the emotions of someone who is ill, which in turn could influence that person's health. That's just one possible way in which distant healing could work. I could send you many references in respected journals showing that distant healing is likely to be possible. One reference that contains many others is a review article by John Astin (Aston, John A., E. Harkness and E. Ernst, 2000. "The efficacy of 'distant healing': a systematic review of randomized trials," Annals of Internal Medicine, 132, 903-910.)

However, the skeptics are not taking their position based on scientific evidence, as much as they might claim that they are, so don't expect to convince them with scientific evidence. You know what is true for you, and that is what counts. Align yourself with like-minded people and feel compassion for those who fear the inevitable change in worldview that is currently underway.

as much as they might claim that they are, so don't expect to convince them with scientific evidence. You know what is true for you, and that is what counts. Align yourself with like-minded people and feel compassion .

Here are some websites with more information: http://www.WholisticHealingResearch.com/Research/Studies.htm gives links to articles on a variety of related topics. My website: http://anson.ucdavis.edu/~utts has some of the articles I have published showing the evidence for remote viewing and related phenomena.

I hope this is useful to you. With best wishes,

Jessica Utts

Frank Eeken op 19-11-2004 06:27

20-12-2001 - Reformatorisch Dagblad

 

Jomanda niet vervolgd in zaak Sylvia Millecam

ARNHEM/DEN HAAG – Er is geen aanleiding om alternatief genezeres Jomanda justitieel te vervolgen. Wel stelt de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) een nader onderzoek in naar haar praktijken. De IGZ heeft het openbaar ministerie in Arnhem deze week laten weten dat zij bij haar vooronderzoek naar de praktijken van Jomanda niets heeft gevonden dat zou kunnen duiden op strafbaar handelen. Dat heeft de persofficier van justitie M. van der Mark woensdag verklaard.

De inspectie doet geen aangifte bij het OM. Maar inspecteur-generaal H. Kingma besloot wel een nader onderzoek in te stellen. Net als bij het vooronderzoek zal worden gekeken of er verband bestaat tussen het werk van Jomanda en gezondheidsschade bij haar cliënten. De inspectie heeft de indruk dat dit zo is en wil bereiken dat er geen gezondheidsschade meer ontstaat. Ook denkt zij dat Jomanda zich op het terrein van de reguliere gezondheidszorg begeeft en dat mag niet. In het vooronderzoek beperkte de inspectie zich tot feitenonderzoek. In het vervolgtraject zal Jomanda worden gehoord en zullen bandopnames van tv-programma's waarin zij is verschenen worden opgevraagd. Aanleiding tot het onderzoek naar Jomanda is de dood van actrice Sylvia Millecam. Zij overleed enkele maanden geleden aan borstkanker. Jomanda zou haar hebben gezegd dat zij helemaal geen kanker had.

 

 

Frank Eeken op 19-11-2004 06:32

CITAAT uit

Tweede Kamer

Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van VWS (XVI) voor het jaar 2002 - Nr. 6 Verslag van een Algemeen Overleg

Vastgesteld 28 september 2001

Vragen en opmerkingen uit de commissie

Mevrouw Kant (SP)

..........................Het afhouden van reguliere zorg is strafbaar op grond van artikel 96. Verder is het voorstel om op basis daarvan bijvoor-beeld bij een vermoeden van bepaalde handelingen eerder te kunnen optreden, een hele verbetering. De vraag is echter of dit voldoende is. Zij vindt deze opstelling nog te passief. Zodra een signaal wordt ontvangen, zou er een onderzoek moeten worden ingesteld. Haars inziens moeten er vaker controles worden uitgevoerd bij alternatieve genezers en is meer onderzoek op dit terrein geboden. In dit verband vraagt zij specifiek aandacht voor de werkwijze van Jomanda.

Antwoord van de regering

"...Desgevraagd merkt de minister op dat de inspectie met onderzoek zal reageren op een signaal dat een alternatieve behandelaar mensen die ziek zijn, actief afhoudt van reguliere behandeling. DE SIGNALEN OVER JOMANDA ZIJN VOORAL AFKOMSTIG UIT DE MEDIA................."

 

Bron - http://www.parlement.nl, http://parlando.sdu.nl

journaloes op 19-11-2004 11:44
Nu is het leuk geweest. Ik werd al lastig gevallen met deze onzin in mijn e-mail, nu slaat deze vervuiling ook op mijn weblog toe. Ik heb er nooit om gevraagd. Die Jomanda kan voor mijn part lekker wegteren in een Limburgese mergelgrot. Het maakt mij niet uit wat die heks uitvreet en of ze geschoffeerd is. Wat zal mij dat nou jeuken? Ik heb het niet zo op water-instralende nepheldinnen. Zo, ik heb gezegd.
op 13-02-2005 17:37

12 febr 2005

Beste Journaloes,

Vriendelijk verzoek om onderstaande postings van de website te halen omdat ik me wil distantieren van deze manier van openbaarmaking. Verder wegens onjuistheden achteraf. De eerste 3 berichten zijn zonder mijn uitdrukkelijke toestemming geplaatst op de website. Verder het verzoek om al mijn eigen eronderstaande postings, als reactie op deze eerste 3 veroorzakende postings, tevens te verwijderen. Heb je weer wat meer ruimte aangezien je niet zat te wachten op dat soort postings en beschik je weer over een schone log zonder vervuiling. Exuse voor de vervuiling en alvast dank voor de moeite.

Frank Eeken

  
 
http://journaloes.punt.nl/?a=2004-09

(1) Enge mail Nieuws | 09 September 2004 | 10:13:10

http://journaloes.punt.nl/?id=77274&r=1&tbl_archief=1&

(2)Enge mail Nieuws | 09 September 2004 | 10:13:10

(3) Het is nog erger. Ik citeer uit de mail (die nog veel langer was, maar gelukkig heeft ene Frank Eeken een samenvatting erbij gevoegd):

2004-09-09 16:02:12

door: journaloes

Mijn eigen Postings =>

(4) 2004-10-05 15:52:19

(5) 2004-10-05 19:57:53

(6) 2004-10-20 01:50:51

(7) 2004-11-19 04:19:26

(8) 2004-11-19 04:22:38

(9) 2004-11-19 04:38:47

(10) 2004-11-19 05:30:18

(11) 2004-11-19 05:39:46

(12) 2004-11-19 06:27:27

(13) 2004-11-19 06:32:09

journaloes op 13-02-2005 17:56
Het is frappant waar u zich allemaal druk om maakt!
journaloes op 13-02-2005 18:40
Geachte Frank Eeken,
Bovenstaande reactie duidde op een impuls, echter wil ik op uw verzoek ingaan.Let wel; ingaan duidt in deze context op verdiepen niet op een postive houding betreft uw verzoek. Bovendien wil ik om onjuisthedenin zijn geheel te vermijden u erop wijzen dat u nogal curieus omgaat met het geven van informatie. Als ik de details van uw verzoek van vandaag bekijk springt er gelijk iets in het oog; de datum. U weet op 13-02-2005 iets te posten met daarop de datumaanduiding van 12-02-2005. U spreekt in uw schrijven over het vermijden van onjuistheden; in mijn ogen aperte onzin. Als u er zo op gefixeerd bent realistische denkbeelden te verkondigen moet u wel consequent te werk gaan.

U geeft aan u zich te willen distantiëren van hetgeen ik op mijn weblog heb geplaatst en vervolgens uw eigen reacties daarop. Dit laatste frappeert mij enorm, omdat u zich behoorlijk heeft ingespannen om deze reacties te plaatsen. Nu wilt u afstand doen van uw eigen koeterwaals. U heeft gelijk dat ik zonder toestemming van uw kant iets van uw hand heb geplaatst. Edoch zijn deze teksten door uzelf verspreid en dus ook in mijn mailbox terecht gekomen. De beweegredenen daarachter zijn mij nogal altijd niet duidelijk geworden. U vond het blijkbaar van een dergelijke importantie dat u het alseen wildeman hetoverde digitalesnelweg heeft geworpen. Met het auteursrecht in mijn achterhoofd heb ik uw naam geplaatst, niet in de laatste plaats om mensen te attenderen op deze roulerende berichtgevingen. De inhoud ervan vond ik van een dermate irritant niveau dat ik dan ook mijn mening heb gegeven. Iets wat in onze samenleving geen vreemd euvel is. Daarom mocht u ook gerust reageren, want u verkondigde uw evangelie. Vanuit uw paradigma kan het allemaal als de enige waarheid klinken, ik zelf ben meer pragmatisch ingesteld en acht uw informatie als bijzonder verontrustend en bovenal irritant.Inbovenstaande discussie (waar u vooraldebet aan bent geweest) heb ik mijn voornamelijk flegmatisch opgesteld; de ophef rondom Jomanda en haar obscure aanhang heeft bij mij louter ergenis opgewekt. En u parasiteert op zulk infantiel volk. Dat is uw keuze, mijn keuze was het plaatsen van bovenstaand dispuut.

Goed, u vraagt mij het hele relaas zonder pardon te verwijderen. Omdat ik sprak van vervuiling. Derhalve een reden voor mij om mijn vrijheden te beperken, althans dat is hetgeen u mij vraagt. Waar haalt u deze arrogantie vandaan? Of gaat het verder dan dat? Onjuistheden, Frank Eeken, daar draait het om in dit hele verhaal. Onjuistheden in uw mail, onjuistheden achteraf, onjuistheden in de hele casus. En u vraagt mij om het maar gewoon te verwijderen? Dit getuigt niet eens van arrogantie, maar van een volstrekt ongepaste houding van uw kant. Een uiterst laakbare houding, welke getuigt van een adolescent niveau. Het moge u evident voorkomen dat ik geenzins gehoor geef aan uw verzoek. Mocht u nog in uw hoofd halen mij lastig te vallen met meer van dit soort verzoeken dan bent u aan het verkeerde adres. Of moet ik zeggen; het onjuiste adres?

Ik heb gezegd.
op 13-02-2005 21:04
Journaloes,
 
".....dat u nogal curieus omgaat met het geven van informatie. U weet op 13-02-2005 iets te posten met daarop de datumaanduiding van 12-02-2005."
 
Op 12-02 heb ik een eerste verzoek gedaan middels E-mail aan journaloes@punt.nl
Omdat ik geen reactie ontving, heb ik hetzelfde verzoek voor de tweede maal op de website gezet een dag later. Een derde verzoek, met een andere inhoud is inmiddels ook gemailed.
 
"De beweegredenen daarachter zijn mij nogal altijd niet duidelijk geworden."
" In bovenstaande discussie (waar u vooral debet aan bent geweest) heb ik mijn voornamelijk flegmatisch opgesteld..............." ZIE
 
" Met het auteursrecht in mijn achterhoofd heb ik uw naam geplaatst...."
"...mijn keuze was het plaatsen van bovenstaand dispuut....."
"Het moge u evident voorkomen dat ik geenzins gehoor geef aan uw verzoek"
 
Dan zijn tevens de evt. consequnties niet meer voor mijn rekening.Ik heb mijn best gedaan en proberen te rectificeren, maar daar heb ik medwerking voor nodig, omdat het niet mijn keuze is geweest om dit op een website te zetten, voor alle duidelijheid, en hoe er verder gedacht, verondersteld en geinterpreteerd wordt over allerlei zaken, dat staat uiteraard iedereen vrij.
 
Herman op 18-02-2005 06:52
 
18.2.2005
Hallo Journaloes,
 
Betreft de pro-Jomanda-postings van Frank E. Ik vind jouw reactie op zijn verzoek om bepaalde eerderepostings te verwijderen zeer terecht. Hij heeft deze postings nu eenmaal hier gedeponeerd. Als hij zijn mening over eerdere uitlatingen wil wijzigenis dat iets anders, maar postings laten verwijderen gaat te ver. Trouwens, ik had toch al gemerkt dat je geen propaganda meer van hem over Juf Blauwjurk wilde hebben, waarin ik je ook gelijk geef.
 
Op een ander forum, www.jozefrulofforum.com,wordtmenhorendol van de vele pro-Jomanda-postings die Frank E daar allemaal heeft geplaatst. Al twee keer gaf de webmaster aandat hijzich moest matigen. En onlangs verzocht hij aan de webmaster om ook daar een aantal van zijn eerdere postings te verwijderen, waaraan ook nog gehoor werd gegeven. Maar dit werd niet door alle forumleden in dank afgenomen.
 
Groet, Herman.
journaloes op 18-02-2005 09:15
Bdankt voor deze zeer interessante reactie. Blij te horen dat ook anderen zich irriteren aan het gedrag van de heer Eeken. Laat dit alles dan ookeen wijze les voor hem zijn!
Taede A. Smedes op 16-06-2006 14:09
Deze Frank Eeken is maar een vreemde snuiter. Ook mij heeft hij ongevraag vreemde e-mails gestuurd, die afkomstig zijn van een Lycos-emailadres, zonder aanhef of reden van schrijven, en bovendien ondertekend zijn met slechts "EF". Ik heb op mijn weblog hier melding van gemaakt, ervan uitgaande dat het spam was, en nu pruttelt Eeken ook al bij mij en wil hij dat ik mijn weblogmelding weghaal. Wat wil die man toch?
Herman op 16-06-2006 15:39
Volgens mij is hij een door Jomanda bezoldigd volgeling en propagandist, omdat zij voor zichzelf nog nauwelijks reclame durft te maken. Ook is hij zeer anti reguliere geneeskunde.
Herman op 24-07-2006 07:57
Inmiddels is de heer Frank Eken  bezig om heel veel lasterpraat over mij uit te storten op http://www.vangarsse.com/jozefrulofforum/index.php?action=vthread&forum=1&topic=1280 en dit gaat daar nu al 16 pagina's zo door. En dat net terwijl ik daar een opbouwende discussie wilde beginnen. Wat gaat er toch in deze psychisch gestoorde man om?  Eén ding is in elk geval duidelijk: zijn idool Jomanda heeft hem niet kunnen helpen.
Herman op 29-07-2006 08:20
Ik kan melden dat Eeken zo verstandig is geweest om alle lasterende postings over mij inmiddels van het Jozef Rulof-forum te verwijderen.
journaloes op 29-07-2006 14:34
Heel fijn. Nu kan ik met een gerust hart gaan slapen.
Herman op 12-08-2006 15:09
De rust was slechts van korte duur want Eeken is met een nieuwe lastercampagne tegen mij  op hetzelfde forum gestart. En hij krijgt nog volgelingen ook.
 
Aan deze man zou het gebruik van een computer eigenlijk ontzegd moeten worden. 

 
 

op 12-08-2006 23:43

Bovenstaande 'Herman' verdraaid zaken, verward 'laster' met waarheden aangezien deze "Herman inhoudelijk ontwijkend reageert, zwijgt naar aanleiding van critische en onderzoekende berichtgevingen over hem op het Jozef Rulof forum en dat deze Herman juist daarmee eigenlijk de controversiële inhoud (zgn. 'laster') uit die berichtgevingen bevestigt"

Zie - het verloop, in gehele context, van de discussie

"Criticus Herman Nimis presenteert nieuwste Jozef Rulof artikel"

http://www.jruloff.com/index.php?action=vthread&forum=1&topic=1280&page=0

Lees (de realiteit) en oordeel (dan) voor uzelf.

op 13-08-2006 00:43
Alsook de discussie -
 
"Vragen aan Jomanda over onduidelijkheden m.b.t. haar mediumschap"

http://www.jruloff.com/index.php?action=vthread&forum=1&topic=768&page=0

Herman op 13-08-2006 07:54
Dit soort berichten plaatst Eeken zelf zonder zijn afzender te vermelden. Zodra zijn idool Jomanda slechts op de minste wijze wordt bekritiseerd, gaat hij alle antecedenten en internet-uitspraken van de criticus of instantie na om die op fora waar hij gehoor krijgt uit te vergroten, onderwerp te maken van vreselijke roddel en smaad om er tenslotte een onleesbare kluw van te maken. Als een soort rattenvanger krijgt hij ook nog volgelingen mee.
 
De man is psychisch niet in orde en het drinken van Jomanda-water heeft bij hem een averechts gevolg gehad.
op 13-08-2006 09:29

Over 'laster' gesproken. Herman Nimis (Jozef Rulof-, Jomanda-criticus en -onderzoeker) kan en mag van alles roepen en beweren, het zal waarheden niet veranderen, zoals hij over z'n zeer 'critische en onderzoekende' Jozef Rulof artikelen eens riep: "anti-reclame is ook reclame", "geen kwestie van beledigen maar het weergeven van feiten" en "de tegenpartij juist een dienst bewijzen". .

Herman lijkt een beetje in de war. Kritiek leveren is wat anders dan leugens verkopen. Herman Nimis beweerde bijvoorbeeld in een van zi'n artikelen (op de website van Skepp.Belgie) dat 'Jomanda in Belgie zou wonen', hoewel rationeel gezien kinderen op school leren dat Valkenburg in Limburg ligt (over het niet in orde zijn gesproken ?), en bijvoorbeeld dat Jomanda's ingestaalde water "volgens labaratorium onderzoek gewoon leidingwater" bleek te zijn. Rationeel gezien, indien een dergelijk onderzoek uberhaupt zou hebben plaatsgevonden, dan had het zeker in de media gekomen.

Bovendien op het Jozef rulof forum gaat de kritiek helemaal niet over Jomanda, maar over Herman zelf, gezien de topic 'Herman Nimis presenteert z'n nieuwe 1ste artikel'. Zijn reactie daarop ? Herman mekkert, Herman zeurt, gaat in discussie met een aantal Jozef Roluf forum leden in de achterkamertjes over z'n evt. nieuw te schrijven 2de artikel over Jozef Rulof wat dan evt. wel of niet zou uitkomen in sept. 2006, komt daar niet uit, en gooit de oorzaak daarvan, van het vastlopen van die geheime Jozef Rulof discussie, dan op die kritiek, en vervolgens chanteert Herman, tot tweemaal toe, zoals enige Jozef Rulof forum leden opmerkten, de Jozef Rulof forum leden om met z'n allen (voor z'n karretje) actie te ondernemen tegen die kritiek, terwijl hij diezelfde 'rulofianen' in z'n schrijvens eerder benoemde als "de fundamentalistische aanhangers van Rulofs leer", en Jozef Rulof als "een esoterische fundamentalist. Punt uit" en Rulof's boeken als "rasistisch","mensensmaad". Actie met als doel, die krtiek (vrijheid van mening), die niets met Jozef Rulof en dus z'n tweede artikel te maken heeft, de mond te snoeren, als inzet voor het wel of niet positief of negatief publiceren van z'n tweede artikel over Jozef Rulof.

Vervolgens wordt er tot 2x toe het voorstel gedaan, waarin aangegeven wordt dat de bereidheid er is voor volledige onthouding van die kritiek, conform de 'beweerde' wens van Herman, met daartegenover o.a. de wens dat die vastgelopen discussie met de forumleden weer door Herman opgepakt zou worden. De reactie van Herman ? "Omstreden thema's worden ontweken, ongerijmdheden worden niet beantwoord en een enkele twijfelaar wordt op gebiedende toon bezworen dat hij of zij het bij het verkeerde eind heeft" (bewijs ? zie z'n reacties hierboven), waarvan hij grappig genoeg in z'n artikelen juist de rulofianen van beschuldigd. Herman zwijgt op dat forum en over het voorstel, terwijl hijzelf daartoe 'beweerde' op te roepen,

(bewijs ? zie z'n reacties hierboven),

http://www.jruloff.com/index.php?action=search&loc=1&forum=1&topic=1280&page=39659

maar ondertussen spuit z'n gal op dit forum. Dat ruikt naar boeren mensen bedrog.

Zoals men wel meer kritiek heeft:

- "De fouten uit de artikelen van Herman Nimis halen is een dagtaak,daar begin ik niet meer aan"

- "..iets wat Herman Nimis met zijn goedkope stemmingmakerij probeert te voorkomen.."

http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?p=18733&highlight=#18733

- "Het artikel van Nimis staat bordevol fouten en foute interptretaties"

http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?p=18719&highlight=#18719

Er zijn dus enige vraagtekens te zetten bij de geloofwaardigheid van deze Herman Nimis en z'n niet-rationele onvolwassen gedrag, terwijl hij rationaliteit 'beweert' te predikken ? Vandaar -

Lees (de realiteit) en oordeelt uzelf (dan pas) !

# "Vragen aan Jomanda over onduidelijkheden m.b.t. haar mediumschap"

http://www.jruloff.com/index.php?action=vthread&forum=1&topic=768&page=0

# "Criticus Herman Nimis presenteert nieuwste Jozef Rulof artikel"

http://www.jruloff.com/index.php?action=vthread&forum=1&topic=1280&page=0

# "SYLVIA MILLECAM: HET WARE VERHAAL"

http://www.skepp.be/discussieforum/viewtopic.php?t=2058

of

http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?p=37241#37241

Herman op 13-08-2006 09:59
Hiertegen kan ik niet meer op boksen. Leve de egotripper Frank Eeken!  De psychiatrie zal straks meer dan een dagtaak aan hem hebben.
op 13-08-2006 11:57

Behalve als zou kunnen gaan blijken dat waarheden waarheden en leugens leugens zijn.Zoals eens 'de aarde is rond' als een leugen werd beschouwd. De toekomst mag en zal het absoluut gaan uitmaken. Wie werkelijk, realistisch en rationeel enige psychische hulp nodig zal gaan hebben, aangezien men zich kan voorstellen dat indien menniet gelooft in bijvoorbeeld reincarnatie, waardoor dat veelal als een leugen wordt bestempeld (op dit moment), en menhet hele leven, gezin en inkomen, om die gedachte-gang ge- en opgebouwd heeft, maar als vervolgens (op een later moment) plotseling zal gaan blijken inclusief bewijzen dat reincarnatie wel bestaat (leugen wordt waarheid - aarde is inderdaad rond), dan moet men 'geestelijk' sterk in de schoenen kunnen staan om dat te kunnen behappen, te verwerken en te accepteren. Van oud- naar nieuw-gedrag en gedachtegang. Evolutie, maar de psychologen zijn het er over eens dat gedrags-verandering, zeker op latere (ingesleten) leeftijd, het allermoeilijkste gevecht is, en niet voor iedereen zelfstandig weggelegd.

Herman op 13-08-2006 12:19
Dat van  'oud naar nieuw gedrag ' geeft dan ook blijkbaar het recht om voortdurend smakelijke postings over iemand te verspreiden die toevallig anders denkt over een thema zoals reïncarnatie.
journaloes op 14-08-2006 10:49
Wil diegene die anoniem post zich bekend maken. Normaliter heb ik geen enkel preobleem met anonieme racties (vermits de betreffende reacties door mij als reactie bestempeld kunnen worden). Echter gaat het hier om een discussie van een heel ander niveau. Dus: anonimiteit is hier niet op zijn plaats.
op 30-08-2006 17:00

Ook over bovenstaande 'Frank Eeken':

SiliconeKids · Children Affected by Silicone Implants

Death from Silicone Breast Implants

Frank Eeken is doing an outstanding job of gathering implant information !

http://health.groups.yahoo.com/group/SiliconeKids/message/1292?viscount=100

Silicone Breast Implant History

FYI evisions to Eeken's Silicone History I'm updating SalineSupport and SiliconeKids archive file !

http://health.groups.yahoo.com/group/SiliconeKids/message/1286?viscount=100

Breast Implants: Get the Facts - Eeken

Thank you Frank Eeken! ...

http://health.groups.yahoo.com/group/SiliconeKids/message/1300?viscount=100

Breast implants and Aspartame

Interesting note from Eeken regarding interaction of silicone and aspartame...

http://health.groups.yahoo.com/group/SiliconeKids/message/1295?viscount=100

Medicalfacts.nl - Aspartaam in frisdranken

Van Frank Eeken ontvingen we deze informatie die ik bij deze als reactie plaats. 

http://www.medicalfacts.nl/article.php?story=20050706171430641

Anti-Kwak: Broodje Aspartaam

(Bron - Stichting Skepsis, Skepter 17(2), zomer 2004 - Auteur: Marie Prins)

"Regelmatig duikt het verhaal op dat de zoetstof aspartaam allerhande ziektes veroorzaakt of verergert, en dat een mondiale samenzwering alle gezondheidsorganisaties in haar greep heeft. (......)....Van alle zoetjes die er op de markt zijn, is Aspartaam verreweg de veiligste " http://www.skepsis.nl/aspartaam.html

Aspartaam

De bittere waarheid over kunstmatige zoetstoffen

http://www.natuurlijk-welzijn.org/artikel/Aspertaam143.html

The Shocking Story of the World's Bestselling Sweetener

The Ecologist, Cover Story, pages 35-46, Volume 35, No.7., september 2005

http://www.wnho.net/the_ecologist_aspartame_report.htm

The link between aspartame and brain tumors:

What the FDA never told you about artificial sweeteners

September 22, 2005

http://www.newstarget.com/011804.html

http://www.mercola.com/article/aspartame/fraud.htm

EFSA starts aspartame study evaluation

19 december 2005 - The European Food Safety Authority (EFSA) has received the primary data for Ramazzini Foudation's recent study on the sweetener aspartame and is commencing its risk assessment as a matter of priority..

http://www.foodnavigator.com/news/ng.asp?n=64660-efsa-aspartame-cancer

Ramazzini Foudation:

http://www.ramazzini.it/fondazione/eng/

http://www.ramazzini.it/living2005/

Apartame Causes Cancer - More Proof: Results of study on the carcinogenicity of the artificial sweetener aspartame The study is currently being published in the European Journal of Oncology

http://www.ramazzini.it/fondazione/docs/AspartameGEO2005.pdf

Aspartame Disease is now a global plague

International's SAVE THE CHILDREN project:

Aspartame Awareness Weekend - August 8th, 9th and 10th 2006

Aspartame Disease is now a global plague declared by H. J. Roberts, M.D., who wrote the 1038 page medical text - Aspartame Disease: An Ignored Epidemic, http://www.sunsentpress.com/

Neurosurgeon Russell Blaylock, M.D., wrote about aspartame and MSG, Excitotoxins: The Taste That Kills, http://www.russellblaylockmd.com/

Monosodium Glutamate, MSG - Today, hundreds of thousands of metric tons of MSG are produced and added to food every year. MSG is listed on the label only if it is a *separate* ingredient in the food. In most cases, MSG is hidden by including it as part of other ingredients on the label. It can make up as much as 60% of these other ingredients http://www.holisticmed.com/msg/

( MSG - The slow poisoning of America

http://www.niburu.nl/index.php?showarticle.php?articleID=9652 )

Today people are actually dropping dead from this addictive excitoneurotoxic carcinogenic drug

http://www.wnho.net/aspartame_msg_scd.htm

Aspartame is a molecule composed of three ingredients, aspartic acid, 40% (an excitotoxin as an isolate, product that stimulates the neurons of the brain to death causing brain damage), a methyl ester

that immediately converts to methyl alcohol, (10%) then breaks down to formaldehyde and formic acid (ant sting poison), and 50% phenylalanine, as an isolate a neurotoxin that lowers the seizure

threshold and depletes serotonin triggering psychiatric and behavioral problems. The molecule breaks down to a witches brew of toxins including diketopiperazine, a brain tumor agent, that

triggered brain tumors in original studies. The FDA lists 92 documented symptoms from aspartame from 4 types of seizures and coma, to male sexual dysfunction and death.

In July 2005, the most impeccable study ever done on aspartame (Ramazzini) confirmed what the FDA knew a quarter of a century ago, that aspartame is a multipotential carcinogen triggering leukemia, lymphoma, kidney cancer and cancer of the peripheral nerves, especially cranial. Only the rats fed aspartame developed malignant brain tumors.

http://www.wnho.net/new_aspartame_studies.htm

http://www.wnho.net/aspartame_study_14july2005.pdf

Originally the FDA revoked the petition for approval because it could not be proven to be safe and triggered brain tumors: http://www.wnho.net/fda_petition1.doc It also triggered mammary, uterine, ovarian, testicular, thyroid and pancreatic tumors. Aspartame would not be on the market today were it not for Don Rumsfeld as explained in the Aspartame documentary, Sweet Misery: A Poisoned World, http://www.amazon.com/ and Barnes & Noble.

( Sick From Aspartame? Meet Donald Rumsfeld

http://www.soundandfury.tv/media/Rumsfeld.wmv

http://www.soundandfury.tv/media/Rumsfeld2.wmv

http://www.soundandfury.tv/pages/Rumsfeld2.html )

Unfortunately, once aspartame was approved no drug on the market could be considered safe because aspartame interacts with all drugs and vaccines:

http://www.wnho.net/aspartame_interacts.htm With thousands perishing from unsafe drugs and drug interactions liability was lifted from the farmaceutical industry allowing them to kill without the right of survivors to sue. The Pharma industry has purchased the agency that was meant to regulate it. FDA is now Big Pharma's Washington Branch Office.

Is Aspartame genetically engineered ? It was admitted that it is made with GM Bacteria. This article appeared in the Independent in 1999, on the front page, above the Royal Wedding.

http://www.wnho.net/gmbacteria.htm

In a discussion with Dr. Bill Deagle http://www.wnho.net/molecular_holocaust_of_aspartame.htm he informed me he had seen the vats of bacteria that the amino acids in aspartame are made from. He said "its toxic sludge". One can only wonder if Stauber who wrote the excellent books, "Toxic Sludge Is Good For You" and "Trust Us, We're Experts" exposing the propaganda used to market unsafe products, also knows.

Aspartame Awareness Weekend is August 8th, 9th and 10th 2006 worldwide.

We hope you will do your part to help with our project this year of saving the children. Dr. John Olney, one of the most renowned neuroscientists on the planet founded the field of neuroscience called excitotoxicity when he did the studies on aspartic acid and found it caused lesions in the brains of mice. He knew if aspartame was approved it would destroy the brains of the unborn and our children. Here is his report to the Board of Inquiry: http://www.wnho.net/dr_olney1.doc The Board of Inquiry of the FDA agreed with Dr. Olney and revoked the petition for approval. Dr. Olney even insisted on Searle doing studies in his lab which also showed the damage to the brain, but Searle never gave these studies to the FDA. However, they never intended for aspartame to reach the market but Don Rumsfeld who was CEO of Searle said he would call in his markers and get it approved anyway as discussed in the aspartame documentary, Sweet Misery: A Poisoned World.

An affidavit from a translator revealed Searle even sacrificed people in poor villages in six countries to test aspartame on humans. These 18 month studies again showed aspartame not only destroyed the brain but also triggered seizures and brain tumors. Likewise, a study in Norway a few years ago showed aspartame destroys the brain, especially in the area of learning.

And so Dr. Olney's prophecy has been fulfilled unfortunately with epidemics of birth defects, autism, ADD, ADHD, Tourettes, etc. Behavioral and psychiatric problems are rampant and our children are

medicated instead of educated. With aspartame interacting with drugs it only adds to the problem. Professor of Pediatrics, Genetics, then at Emory University, Louis Elsas, M.D, sad in congressional

testimony on 11/8/87: "I have spent 25 years in biomedical sciences trying to prevent birth defects caused by excess phenylalanine. Therein lies my basic concern, that aspartame is in fact a well known neurotoxin and teratogen (causes birth defects) which will ...irreversibly in the developing child or fetal brain produce adverse effects."

We MUST get aspartame out of the schools. Even where pop machines have been removed from grammar schools or middle schools diet drinks are being sold in high schools to addict and maim the students. The free methyl alcohol causes chronic methanol poisoning, and this affects the dopamine system of the brain causing the addiction. It reduces IQ as well. Aspartame is in an estimated 6000 products including pediatric prescription drugs and pediatric vitamins. After demanding Wrigley's remove it from gum for years because it goes straight to the brain, they have now put it in most all gums, and it may be blended with acesulfame potassium which caused cancer and leukemia in original studies, and sucralose/Splenda which is a chlorocarbon poison.

http://www.redorbit.com/news/display/?id=229690 Here are the chemical processing steps: http://www.wnho.net/chemical_processing_of_splenda.htm

Dr. H. J. Roberts paper on the danger of aspartame gum:

http://www.wnho.net/aspartame_absorption.htm

To make matters worse there are front groups like the Calorie Control Council who push aspartame on pregnant women: http://www.wnho.net/mh_aspartame_letter.htm Recently, the American Dietetics Assn put out a notice saying it was safe for pregnant women, and we've been exposing them for years for taking money from the manufacturer and pushing this toxin with full knowledge of its toxicity. They are the media flacks of the manufacturers.

Here are the reports which you can also forward by email to every Board of Education, PTA, nursery school and children's hospital, school, pediatrician and OB-GYN, the world over.

http://www.wnho.net/report_on_aspartame_and_children.htm

Don't let Aspartame Awareness Weekend go by without saving a child ! It is absolutely illegal. As admitted by the National Soft Drink Assn (now American Beverage) it violates adulteration statutes: http://www.wnho.net/congressional_record1.doc Since its against the law to ship an adulterated product for sale it also violates interstate commerce laws. The Delaney Amendment states if a product causes cancer in animals it cannot be put in foods so it also against the law from this standpoint as FDA toxicologist, Dr. Adrian Gross told Congress. http://www.wnho.net/delaney_lives.htm The FDA must recall it:

http://www.wnho.net/cancer_study_obligates_recall.htm

A national recall effort is now in effect. A member of Parliament (Williams) has demanded a ban in the UK. http://www.guardian.co.uk/food/Story/0,,1667734,00.html Stephen Fox is working on the ban in New Mexico. (Viva New Mexico! - Aspartame Finally Imperiled! http://www.wnho.net/viva_new_mexico.htm ) Robin Goodwin has petitioned for a ban in the Falklands. Tired of waiting while consumers continued to be poisoned he wrote all those residing in the Falklands. Aspartame products have remained on the shelves for months unsold. China has restricted aspartame use as has India in their ban of pop in certain areas.

http://www.wnho.net/project_recall_aspartame.htm

Let's get aspartame off the planet and save the people.Attorneys in New York are now taking aspartame brain tumor cases in New Jersey and New York for litigation.

Dr. Betty Martini, D.Hum, Founder

Mission Possible International

http://www.wnho.net/

http://www.dorway.com/

http://www.holisticmed.com/aspartame

http://www.mpwhi.com (under construction - will have aspartame detox centers)

MSG: http://www.truthinlabeling.org/

MCS-GLOBAL http://www.mcs-global.org/ Multiple Chemical Sensitivities

Kanker wordt Volksziekte nr. 1

Ondanks alle medische vooruitgang en preventie zal volgens het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek ) de ziekte 'kanker' vanaf 2010 voor doodsoorzaak nummer 1 gaan zorgen. Kanker zal de huidige nummer 1, hart- en vaatziekten, van de troon stoten. Die voorspelling deed het (CBS) maandag 5 september... http://www.zorgkrant.nl/read.html?id=1377

Herman op 02-09-2006 11:46
Ik snap het niet, uitgebreide propaganda voor jezelf maken (zie boven) en dan niet eens je eigen afzender vermelden. 
Pagina123
Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl